Active Disco Speaker

2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064


2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064
2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064

2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064    2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064

Some wear and tear of felt, sticker residue on grill. Power output: 200W RMS/ 350W Peak.

Freq response: 20hz - 20KHz.


2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064    2x SubZero SZS-C12A PA Speakers Active 12 PA System DJ Disco Party C1064